top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η S&K Consulting Group είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού. Για νέους πελάτες ή/και νέες υποθέσεις υφιστάμενων πελατών, σας γνωρίζουμε ότι απαιτούνται δυο (2) Ραντεβού. Το πρώτο αναγνωριστικό Ραντεβού περιλαμβάνει τη λήψη πλήρους Ιστορικού, το οποίο συνοδεύεται από τα βασικά έγγραφα [1] που ιδανικά θα πρέπει να έχετε μαζί σας. Για το λόγο αυτό, σας γνωρίζουμε ότι πριν την έναρξη του Ραντεβού σας, θα χρειαστεί να υπογράψετε μια φόρμα συγκατάθεσης συλλογής, διατήρησης, επεξεργασίας και διαβίβασης[2] Προσωπικών Δεδομένων. Στο δεύτερο Ραντεβού, σας γνωστοποιούμε εγγράφως τον Προτεινόμενο Χειρισμό της υπόθεσή σας, αφού έχει προηγηθεί η μελέτη του ιστορικού και των προσκομισθέντων εγγράφων. Το δεύτερο Ραντεβού δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Δέον να σημειωθεί ότι πολλές υποθέσεις απαιτούν Νομική συνδρομή. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με Νομικούς, Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρείες και Δικηγορικά Γραφεία (δείτε τους Συνεργάτες μας εδώ), οι οποίοι παρέχουν το νομικό σχεδιασμό και τις νομικές υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκάστοτε υπόθεση, καθότι η S&K Consulting Group είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών και όχι Νομικών Υπηρεσιών. Ομοίως για υποθέσεις που απαιτείται η γνωμοδότηση, συμβουλευτική ή/και παροχή υπηρεσιών Λογιστική – Φοροτεχνικού (ή οιασδήποτε άλλης ειδικότητας), η Εταιρεία Συνεργάζεται με εξειδικευμένους επαγγελματίες, ώστε πάντα να λαμβάνετε υπηρεσίες μόνον από τους αρμόδιους επαγγελματίες.

Ο Προτεινόμενος Χειρισμός που λαμβάνετε περιλαμβάνει ενέργειες ρεαλιστικές και σύμφωνες με την πορεία της υπόθεσης ως αυτή περιεγράφηκε στο Ιστορικό που χορηγήσατε και προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα. Διαφοροποίηση της υπόθεσης, δύναται να επιφέρει διαφοροποίηση των προτεινόμενων ενεργειών. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία και οι Συνεργάτες της, δεν παρέχουν εγγυήσεις (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά) για αποτελέσματα διμερών διαπραγματεύσεων, εξωδικαστικών, Δικαστικών, Φορολογικών Ενεργειών κλπ.

Σε υποθέσεις που απαιτείται συνδρομή Συνεργάτη της Εταιρείας, η Εταιρεία αναλαμβάνει την παρακολούθηση και το Project Management. Ο εκάστοτε επαγγελματίας – Συνεργάτης παρέχει νόμιμα τις εκάστοτε υπηρεσίες και η Εταιρεία, αναλαμβάνει την παρακολούθηση, την ενημέρωση του Πελάτη της για την εξέλιξη της υπόθεσης, το συντονισμό επικοινωνιών, τον προγραμματισμό Ραντεβού με τον εκάστοτε επαγγελματία κ.ο.κ.

Όλες οι ενημερώσεις – ιδίως ο Προτεινόμενος  Χειρισμού – είναι έγγραφες και αποστέλλονται (και) μέσω email. Η έγκρισή σας, δίνεται επίσης εγγράφως σε απάντηση του εκάστοτε email. Η έναρξη/ανάληψη κάθε υπόθεσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από μια Εντολή Ανάθεσης προς την Εταιρεία, η οποία υπογράφεται από τον Πελάτη, με θεώρηση του Γνησίου της Υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή το Gov.gr.  Οι υποθέσεις που αφορούν ή περιλαμβάνουν και διμερείς διαπραγματεύσεις δανειακών οφειλών, συνοδεύονται και από σχετικό  Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Τονίζεται ότι για να αναληφθεί επίσημα ο χειρισμός μιας υπόθεσης απαιτείται η χορήγηση έγγραφης έγκρισης ή/και Εντολής Ανάθεσης, ελλείψει αυτών η υπόθεσή σας παραμένει σε εκκρεμότητα και θα ακολουθήσει μήνυμα ευγενικής υπενθύμισης. Παρελθούσης συνολικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την αποστολή του Προτεινόμενου Χειρισμού χωρίς τη λήψη έγγραφης έγκρισης ή/και Εντολής Ανάθεσης, η υπόθεση απορρίπτεται και όλα τα έγγραφα που προσκομίστηκαν προς μελέτη διαγράφονται. Οτιδήποτε παρεκκλίνει από την ανωτέρω περιγραφόμενη πρακτική ΔΕΝ αποτελεί Πολιτική της Εταιρείας και ως εκ τούτου η Εταιρεία δε δεσμεύεται με οιονδήποτε τρόπο.

Τα Ραντεβού, όπως και οι παρεχόμενες Υπηρεσίες της Εταιρείας και των Συνεργατών της, χρεώνονται ως νομίμως αμειβόμενα και εκδίδονται τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών ενός επαγγελματία είναι ανάλογη της εμπειρίας, των γνώσεων, της επιστημονικής κατάρτισης, των ικανοτήτων, της ποιότητας εργασίας και του χρόνου που θα αφιερώσει σε αυτή. Γι’ αυτό το λόγο η Εταιρεία και ο εκάστοτε επαγγελματίας Συνεργάτης της, καθορίζει ελεύθερα το ύψος των αμοιβών του και πάντα σύμφωνα με τις επιταγές του εκάστοτε επαγγέλματος (λ.χ. Κώδικας Δικηγόρων για τους Δικηγόρους και τις Δικηγορικές Εταιρείες).

Για τα κόστη και τις αμοιβές ενημερώνεστε εγγράφως μέσω της Φόρμας του Προτεινόμενου Χειρισμού Υποθέσεως. Προφορικοί διακανονισμοί δε γίνονται δεκτοί. Τυχόν συμφωνίες αποπληρωμής γίνονται μόνον γραπτώς και υπογράφονται από όλα τα ενεχόμενα μέρη (λ.χ. Πελάτη – Συμβουλευτική Εταιρεία – Αρμόδιος Επαγγελματίας/Συνεργάτης).

Για ευάλωτους πολίτες και πολίτες με χαμηλό εισόδημα οι Συνεργαζόμενοι Νομικοί και Δικηγόροι σας ενημερώνουν ότι υφίσταται η διαδικασία της Νομικής Βοηθείας, στην οποία ορίζεται δωρεάν Δικηγόρος από Ειδικό Κατάλογο.

Η βοήθειά μας στο Κοινωνικό Σύνολο και τις ευάλωτες ομάδες πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα συναφούς αντικειμένου με αυτό της Εταιρείας μας, παρέχεται μέσω της Χρήσιμης Αρθρογραφίας στην ιστοσελίδα μας (βλ. ενημερωτικά άρθρα και αρθρογραφία Συνεργατών μας) καθώς μέσω της συμμετοχής μας σε ενημερωτικές εκπομπές.

__________________

[1] Στα βασικά έγγραφα περιλαμβάνονται:

  • Ενημερωτικά Σημειώματα Α.Α.Δ.Ε (Εκκαθαριστικό Ε0, Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος  Ε1, Έντυπο Μισθωμάτων Ε2, Έντυπο Ε3 – για επαγγελματίες – Περιουσιακή Κατάσταση Ε9, Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, Έντυπο Ν – φορολογία επιχειρήσεων).

  • Συμβάσεις Δανείων, Επιστολές, Εξώδικες Δηλώσεις – Προσκλήσεις, Δικαστικές Αποφάσεις, Δικόγραφα κλπ.

  • Συμβολαιογραφικά Έγγραφα (Αποδοχές Κληρονομιάς, Συμβόλαια Αγοραπωλησίας) για υποθέσεις ακινήτων.

 

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά. Ανάλογα με το είδος και την εξέλιξη της υπόθεσης μπορείτε να προσκομίσετε και σχετικά έγγραφα. Στο αναγνωριστικό Ραντεβού θα ενημερωθείτε αν απαιτούνται επιπλέον έγγραφα. Γι’ αυτό, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, συστήνεται να οργανώσετε και να κατηγοριοποιήσετε τα έγγραφά σας πριν το Ραντεβού.

[2] Ανάλογα με την υπόθεση μπορεί να χρειαστεί η συνδρομή Συνεργάτη (Δικηγόρου, Λογιστή – Φοροτεχνικού κλπ). Γι’ αυτό το λόγο ζητούμε τη συγκατάθεση για διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων προς τους Συνεργαζόμενους με την Εταιρεία επαγγελματίες, ώστε να νομιμοποιούμαστε να τους εκθέσουμε το Ιστορικό και τα προσκομιζόμενα έγγραφα, με σκοπό τη Γνωμοδότησή τους και τη σύνταξη της Φόρμας Προτεινόμενου Χειρισμού.

bottom of page